Herocontent2

Algemene voorwaarden

Op ieder gebruik van de website(s) van Wappy en op alle diensten van Wappy zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1. Definities

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis.

 1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 2. Dienst(en): de dienst(en) die Wappy ten behoeve van de Afnemer zal verrichten,waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot:
  1. WhatsApp Chat functie welke Wappy aanbiedt tegen een maandelijks bedrag
  2. WhatsApp Chat functie welke Wappy kosteloos aanbiedt aanbiedt tot een maximaal aantal in gebruik.
  3. Andere diensten zoals omschreven in de aanbieding van Wappy.
 3. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de Dienst aanvangt.
 4. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 5. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Wappy chat afneemt. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.
 6. Leverancier: de onderneming Niice Ideas, aangeboden op de domeinnaam: Niice.nl en Wappy.chat of een subdomein daarvan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel gevestigd te Groenlo onder KVK-nummer 65010817.
 7. Wappy: de Leverancier zoals hierboven beschreven.
 8. Aanbod: Elke aanbieding van Wappy, zoals de Leverancier die openbare aanprijzingen aan de consument doet.
 9. Prijs: totaalprijs van de aangeboden dienst, inclusief alle bijkomende kosten.
 10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Wappy en Afnemer op grond waarvan Wappy Diensten levert aan Afnemer.
 11. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen en/of zoals vermeld op de Website.
 12. Werkuren: op Werkdagen tussen 08:30 en 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

2. Toepasselijkheid en rangorde

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod indien daaruit een Overeenkomst voortvloeit en op de Overeenkomst zelf, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Afnemer die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  1. de Overeenkomst;
  2. de eventueel afgesloten Service Level Agreement;
  3. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst; iv. deze Algemene Voorwaarden.
 4. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Leverancier en jou overeengekomen.
 5. Leverancier behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vind je op: https://wappy.chat/algemene-voorwaarden.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 9. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 10. De toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden, inkoop- of andere voorwaarden van je wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 11. Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van jouw Wappy account.
 12. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding van het Aanbod door Leverancier. Het Aanbod dient door Afnemer via de Website digitaal te worden aanvaard door de registratie via Wappy.chat. Middels een checkbox geeft de Afnemer aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Indien Afnemer niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de aanbieding, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Wappy werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de aanbieding als aanvaard beschouwd. Dit geldt wanneer Afnemer toegang heeft tot het gebruik van de mogelijkheden van Wappy.
 3. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de registratie door de Afnemer heeft plaatsgevonden (“de Ingangsdatum”).

4. Inkoop- of andere voorwaarden

 1. Je dient een persoon of bedrijf te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.
 2. Je dient je eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeldproces.
 3. Je bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van jouw gebruikersnaam en wachtwoord, Leverancier kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Je bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder jouw account, ook al gebeurt dat zonder jouw toestemming.
 5. Het is niet toegestaan om Wappy te gebruiken voor illegale doeleinden, je dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.

5. Betalingsvoorwaarden en voorwaarden account omzetting

 1. De betaling geschiedt vooraf per kalendermaand per SEPA-incasso. Hiervoor wordt het door de Afnemers opgegeven rekeningnummer gebruikt.
 2. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van een juist rekeningnummer.
 3. Afnemer kan de facturen downloaden via het Wappy account. Deze factureren worden 1 jaar bewaard. Deze factureren worden niet actief verzonden naar de Afnemer en is zelf verantwoordelijk voor het tijdige downloaden hiervan.
 4. Indien gebruikt gemaakt wordt van de gratis Wappy chat functie, zijn er geen kosten aan verbonden.
 5. Indien Afnemer na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, zal Wappy Afnemer alsnog de mogelijkheid geven om het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te betalen. Indien Afnemer ook na deze termijn niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 6. Vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is is Wappy gerechtigd haar dienstverlening te beperken zonder Afnemer hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst of het tijdelijk opschorten van de Dienst.
 7. Bij een niet tijdige betaling is Afnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief volledige advocaatkosten.
 8. Tenzij Afnemer een consument is, is beroep door Afnemer op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.

6. Opzeggingen

 1. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van jouw Wappy account, je kunt alleen opzeggen in het “Account” gedeelte van jouw eigen Wappy omgeving (Profiel). Een andere vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt.
 2. De overeenkomst wordt aan het einde van de looptijd automatisch met een zelfde duur verlengd.
 3. Leverancier hanteert een opzegtermijn van één maand.

7. Prijzen

 1. Vergoedingen voor het leveren van de Diensten zijn genoemd op de website Wappy.chat of in de door Wappy geleverde Aanbod.
 2. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief btw.
 3. Indien een leverancier van Wappy echter tussentijds zijn prijzen verhoogt, is Wappy gerechtigd deze verhoging per direct 1-op-1 door te berekenen aan Afnemer. Wappy zal van prijsaanpassingen schriftelijk mededeling doen.
 4. Wappy is gerechtigd de prijscondities tussentijds aan te passen en de Afnemer aanvullend te factureren indien blijkt dat de Afnemer door (organisatorische) wijzigingen niet meer voldoet aan de condities waar zij bij aangaan van deze Overeenkomst op is ingeschaald.
 5. Leverancier behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van Wappy door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd op https://wappy.chat.

8. Aanpassingen van de dienst

 1. Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in Wappy.
 2. Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk Wappy stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 3. Leverancier behoudt het recht om Wappy permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op https://wappy.chat.

9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Wappy voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten.
 2. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door je verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor verboden handelingen die verricht worden met de software.
 6. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van sancties van derden partijen
 7. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10. Vrijwaring

 1. Je vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.

11. Storingen

 1. Wappy heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Wappy zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Afnemer tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Wappy is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Wappy heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Wappy zich inspannen om Afnemer daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Afnemer relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Afnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. Wappy is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. Wappy zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Afnemer te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Leverancier en je zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Wappy gevestigd is.

13. Overige voorwaarden

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Overeenkomst door Wappy ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten berusten uitsluitend bij Wappy of dienst licentiegevers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Leverancier streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan Leverancier hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 3. Leverancier gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van Wappy.
 4. Je zult Wappy niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Leverancier of Wappy.
 5. Je zult geen delen van Wappy of Wappy in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.
 6. Je zult Wappy niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).
 7. Je zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Wappy.