Herocontent2

Privacy-statement Wappy

Wappy hecht veel waarde aan jouw privacybelangen. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking(en) van jouw persoonsgegevens bij jouw bezoek aan onze website Wappy.chat (hierna: ‘de website’ of ‘onze website’) en het gebruik van onze WhatsApp tool voor je eigen website's (hierna: 'widget' genoemd). Daarnaast informeert Wappy je onder meer over jouw rechten ten aanzien van de verwerkingen van jouw persoonsgegevens op de website.

Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Daarnaast zullen wij jouw persoonsgegevens niet met anderen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven. Bovendien zullen wij te allen tijde onder meer zorg dragen voor een passende beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring moet worden gelezen in samenhang met ons cookiebeleid.

Persoonsgegevens

Wappy verwerkt in het kader van jouw gebruik van de website persoonsgegevens die rechtstreeks bij je worden verkregen. Deze informatie verstrekt je ons bijvoorbeeld wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op de website, het registeren voor onze Wappy Widget, het inrichten van de Wappy Widget of wordt bij je verzameld door het gebruik van cookies. Daarnaast houden wij bij hoevaak de door jullie aangemaakt widget gebruikt wordt om te bepalen wanneer het gratis versie verloopt. Om te leren over het gebruik van de widget worden de berichten welke worden verzonden opgeslagen. Deze berichten zijn niet herleidbaar naar een natuurlijk persoon omdat wij geen telefoonnummers opslaan tenzij contactgegevens in de berichten worden geplaatst.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Wappy, verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van je gebruik van onze website voor de volgende doeleinden:

  • functioneren van de website, analytische en trackingdoeleinden (verwerkingen van persoonsgegevens voor deze doeleinden vinden plaats met behulp van cookies);
  • functioneren van de Wappy widget (de door jezelf ingevoerde informatie wordt verwerkt in de widget met als doel de juiste informatie te tonen) ;
  • opnemen van contact met je naar aanleiding van een door jouw verzonden bericht via het registratie- of contactformulier;
  • het vaststellen wanneer een gratis versie verloopt;
  • het uitvoeren van de administratie;
  • het promotie van Wappy, haar diensten en ontwikkelingen;
  • commercie;
  • uitstraling van ons bedrijf positief beïnvloeden;

Rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van jouw gebruik van de website hoofdzakelijk omdat je daarvoor vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Dit is onder meer het geval bij verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van ons contactformulier, het registratieformulier en voor het gebruik van analytische cookies. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voorafgaand aan de intrekken daarvan. Je kunt jouw toestemming intrekken door een mailbericht te sturen naar [email protected], of door het contactformulier te gebruiken.

Een deel van de verwerkingen van jouw persoonsgegevens vindt plaats omdat dit noodzakelijk is voor het functioneren van de website en onze widget. Bij deze verwerkingen van persoonsgegevens hebben wij dan ook een gerechtvaardigd belang, namelijk het exploiteren van onze website en onze widget. Deze verwerkingen hebben geen tot een zeer geringe impact op jouw privacy. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het gebruik van zogenaamde ‘functionele’ cookies.

Tevens gebruiken van analytische cookies. Hiermee kunnen wij de werking en gebruiksvriendelijkheid van onze website optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden welke pagina's je bezoekt en hoe je bij onze website terecht bent gekomen.

Daarnaast worden er met jouw toestemming zogeheten tracking cookies geplaatst via de website van Wappy. Met behulp van tracking cookies kan een profiel van jouw surfgedrag worden opgebouwd, waarmee advertenties worden afgestemd op jouw persoonlijke interesses.

Voor meer informatie over de verschillende cookies die via de website van Wappy worden geplaatst, verwijzen wij je graag naar het cookieoverzicht.

Ontvangers

Alleen degenen binnen Wappy waarvan het noodzakelijk is dat zij toegang tot de persoonsgegevens hebben, krijgen hier toegang toe. Dit zijn onder de hiervoor genoemde omstandigheden onze afdelingen Marketing, Development en Online Marketing. Onze werknemers, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn te allen tijde verplicht tot de vertrouwelijke omgang met jouw persoonsgegevens. Wappy is een onderdeel van Niice Ideas B.V. (hierna: 'Niice Ideas' genoemd). De medewerkers van Niice Ideas behoren ook tot de werknemers van Wappy. Niice Ideas maakt tevens gebruik van de medewerkers van Niice Digital Marketing.

Wappy verstrekt jouw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het behalen van onze verwerkingsdoeleinden. In dat kader verstrekt Wappy jouw persoonsgegevens onder omstandigheden aan onze ICT-partners, hostingpartijen of andere gelieerde bedrijven om de website en widget te laten fungeren. Daarnaast stelt Wappy persoonsgegevens aan derden voor de uitvoer van marketing doeleinden. Tot slot stelt Wappy persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht.

Indien en voor zover de genoemde ontvangers als verwerker kwalificeren, zijn met hen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkersovereenkomsten gesloten op naam van Niice Ideas.

Indien en voor zover Wappy persoonsgegevens verstrekt aan organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal zij dat slechts doen voor zover het een organisatie in een land betreft dat voldoet aan de door de Europese Commissie gestelde eisen van een ‘passend beveiligingsniveau’. Indien de persoonsgegevens worden opgeslagen in of door een verwerker die gevestigd is in de Verenigde Staten en die niet op de lijst van het ‘EU-US Privacy Shield’ staat - zal Wappy middels bindende bedrijfsvoorschriften (‘binding corporate rules’) of modelbepalingen van de Europese Commissie verwerker zorgen dat deze verwerkers passende waarborgen bieden als omschreven in de AVG.

Bewaartermijnen

Wappy verwerkt jouw persoonsgegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is voor het behalen van het doeleinde waarvoor zij verwerkt worden, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Voor de specifieke bewaartermijnen van de door ons gebruikte cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Jouw rechten

Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van je door ons worden verwerkt. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of je gemotiveerd toelichten waarom jouw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.

Bovendien heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang.

Jouw verzoek of bezwaar kun je aan ons toezenden met behulp van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Klachten

Eventuele klachten met betrekking tot deze privacyverklaring, ons cookiebeleid of de omgang met jouw persoonsgegevens kun je aan ons toezenden met behulp van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Wappy (Niice Ideas)
Ziekenhuisstraat 1
7141AN Groenlo
[email protected]

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op onze website en kan doorlopend aan verandering onderhevig zijn. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-04-2020.